Cabecera otros modelos fiscales

Altres models fiscals

Si necessites presentar altres models fiscals poc habituals a Hisenda contacta amb nosaltres, som especialistes.

buy watson soma A Ilia Consultoria sabem del que parlem, per això altres assessories confien en nosaltres per a presentar altres models fiscals menys habituals.

Si alguna vegada has hagut de presentar algun impost o declaració informativa poc habitual i la teva assessoria no sabia el que li estaves demanant, contacta amb nosaltres. Confeccionem i presentem tots els models existents.

Els nostres assessors fiscals presentaran el models que corresponguin perque la teva empresa compleixi tots els requisits legals.

Buy Soma without prescription on sale Altres models fiscals que presentem a Ilia Consultoria són:

 • Model 840: IAE. Declaració d’alta, variació o baixa en l’Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE) i comunicació de l’import net de la xifra de negocis a l’efecte d’IAE (tramitació davant l’AEAT). Descarregar model.
 • Model 349: Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries. Descarregar model.
 • Model 303: IVA autoliquidació. Descarregar model.
 • Model 340: Declaració informativa. IVA, article 36 del Reglament General d’actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i de desenvolupament de les normes comunes dels procediments d’aplicació dels tributs (llibre registre). Descarregar model.
 • Model 216: IRNR. Impost sobre la renda de no residents. Rendes obtingudes sense mediació d’establiment permanent. Retencions i ingressos a compte (declaració document d’ingrés). Descarregar model.
 • Model 211: IRNR. Impost sobre la renda de no residents. Retenció en l’adquisició de béns immobles a no residents sense establiment permanent. Descarregar model.
 • Model 950: Declaració de l’impost sobre les estades en establiments turístics (tant telemàticament com presencialment), a través de l’Oficina Virtual de l’ATC (formularis per a la tramitació telemàtica). Més informació.
 • Model 123: Retencions i ingressos a compte de l’impost sobre la renda de les persones físiques, impost sobre societats i de l’impost sobre la renda de no residents (establiments permanents). Determinats rendiments del capital mobiliari o determinades rendes. Descarregar model. Descarregar model.
 • Model 210: IRNR. Impost sobre la renda de no residents sense establiment permanent. Descarregar model.
 • Model 220: Règim de consolidació fiscal. Document d’ingrés o devolució. Descarregar model.
 • Model 322: Grups d’entitats. Model individual. Autoliquidació mensual. Descarregar model.
 • Model 650: Impost sobre Successions i Donacions. Autoliquidació adquisició “mortis causa”. Descarregar model.
 • Model 600: Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats-Autoliquidació de l’impost (tramitació davant l’Agència Estatal d’Administració Tributària). Descarregar model.
 • Model 714: Impost sobre el Patrimoni. Declaració i document d’ingrés. Descarregar model.

Aquests i altres models fiscals no tenen secrets per a nosaltres, contacta ara i presentarem qualsevol declaració que necessitis.

Serveis d’Assessoria Fiscal

Dep Fiscal Ilia Consultoria

“És important presentar els models fiscals per evitar les sancions d’Hisenda”

Xavier Vilalta

Director Dept. Fiscal