Cabecera otros modelos fiscales

Altres models fiscals

Si necessites presentar altres models fiscals poc habituals a Hisenda contacta amb nosaltres, som especialistes.

A Ilia Consultoria sabem del que parlem, per això altres assessories confien en nosaltres per a presentar altres models fiscals menys habituals.

Si alguna vegada has hagut de presentar algun impost o declaració informativa poc habitual i la teva assessoria no sabia el que li estaves demanant, contacta amb nosaltres. Confeccionem i presentem tots els models existents.

Els nostres assessors fiscals presentaran el models que corresponguin perque la teva empresa compleixi tots els requisits legals.

Altres models fiscals que presentem a Ilia Consultoria són:

 • Model 840: IAE. Declaració d’alta, variació o baixa en l’Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE) i comunicació de l’import net de la xifra de negocis a l’efecte d’IAE (tramitació davant l’AEAT). Descarregar model.
 • Model 349: Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries. Descarregar model.
 • Model 303: IVA autoliquidació. Descarregar model.
 • Model 340: Declaració informativa. IVA, article 36 del Reglament General d’actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i de desenvolupament de les normes comunes dels procediments d’aplicació dels tributs (llibre registre). Descarregar model.
 • Model 216: IRNR. Impost sobre la renda de no residents. Rendes obtingudes sense mediació d’establiment permanent. Retencions i ingressos a compte (declaració document d’ingrés). Descarregar model.
 • Model 211: IRNR. Impost sobre la renda de no residents. Retenció en l’adquisició de béns immobles a no residents sense establiment permanent. Descarregar model.
 • Model 950: Declaració de l’impost sobre les estades en establiments turístics (tant telemàticament com presencialment), a través de l’Oficina Virtual de l’ATC (formularis per a la tramitació telemàtica). Més informació.
 • Model 123: Retencions i ingressos a compte de l’impost sobre la renda de les persones físiques, impost sobre societats i de l’impost sobre la renda de no residents (establiments permanents). Determinats rendiments del capital mobiliari o determinades rendes. Descarregar model. Descarregar model.
 • Model 210: IRNR. Impost sobre la renda de no residents sense establiment permanent. Descarregar model.
 • Model 220: Règim de consolidació fiscal. Document d’ingrés o devolució. Descarregar model.
 • Model 322: Grups d’entitats. Model individual. Autoliquidació mensual. Descarregar model.
 • Model 650: Impost sobre Successions i Donacions. Autoliquidació adquisició “mortis causa”. Descarregar model.
 • Model 600: Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats-Autoliquidació de l’impost (tramitació davant l’Agència Estatal d’Administració Tributària). Descarregar model.
 • Model 714: Impost sobre el Patrimoni. Declaració i document d’ingrés. Descarregar model.

Aquests i altres models fiscals no tenen secrets per a nosaltres, contacta ara i presentarem qualsevol declaració que necessitis.

Serveis d’Assessoria Fiscal

Dep Fiscal Ilia Consultoria

“És important presentar els models fiscals per evitar les sancions d’Hisenda”

Xavier Vilalta

Director Dept. Fiscal